آخرين اطلاعات مربوط به ٢٩/١١/١٣٩٦| ساعت ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٢٩
تثبیت شده:٢٨/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٦٨٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٦٨٩ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٦٨٩ حجم معامله: ١٢,٣٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٦٨٩ جمع معامله: ٥٧,٨١٥,٣٧٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: